සිංහල
English

සූර්ය බල සංග්‍රාමය

සූර්ය බල සංග්‍රාමය

 

ශ්‍රී ලංකා ජනරජය විසින් බලශක්ති අර්බුදයට විසදුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද නව යෝජනාවක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සුර්ය බල සංග්‍රාමය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්‍ෂේත්‍රයේ නව මුහුණුවරක් ගන්නා පෙරලියක් බවට පත්වී ඇත.

වසර 2050 වන විට දිවයිනේ සමස්ත බලශක්ති නිෂ්පාදනය පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා ලබා ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී. 

සුර්ය බල සංග්‍රාමය මගින් ලක් වැසියන්ට බලශක්ති නිෂ්පාදනයේ කොටසරුවන් වීමට අවකාශය උදා වී ඇත.

ගෘහස්ත, කාර්යාලීය හෝ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් බලශක්ති නිෂ්පාදනය පමණක් නොව එමගින් ස්ථීර මාසික ආදායමක්ද ලබා ගත හැකි ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කොට ඇත.

සෙවන සඳහා පමණක් මෙතෙක් ඔබ විසින් භාවිතා කරන ලද ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහලය භාවිතා කරමින් සුර්ය පැනල සවි කොට එමගින් නිෂ්පාදනය වන විද්‍යුතය ඔබගේ නිවසේ සහ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට  පමණක් නොව මෙම විද්‍යුතය ජාතික විදුලි පද්ධතියට ලබා දීමෙන් මාසික ආදායමක්ද ලබා ගත හැක.

සුර්ය බල සංග්‍රාමයේ ප්‍රධාන අංශ 3ක් ඇත.

 

ඒවානම්...

 

01. නෙට් මීටරින් ක්‍රමය (NET METERING)

 

මෙය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැක. මෙමගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් නිපදවන විදුලිය ඔබ විසින්ම භාවිත කර ඔබගේ මාසික විදුලි බිල්පත \\\"0\\\" දක්වා අඩු කරගැනීමේ හැකියාව ඇත. 

 

02. නෙට් අකවුන්ටින් ක්‍රමය. (NET ACCOUNTING)

 

මෙම ක්‍රමය මගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් නිපදවන විද්‍යුතය ඔබගේ මාසික අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩිනම්, එම අතිරික්තය පමණක් ජාතික පද්ධතියට ලබා දී ඔබ ලබා දෙන ඒකක ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව මුදල් ලබා ගත හැක. 

 

03. නෙට් ප්ලස් ක්‍රමය. (NET PLUS)

 

මෙම ක්‍රමය මගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් ජනනය කරන විද්‍යුතය ඔබගේ භාවිතයෙන් තොරව සම්පුර්නයෙන් ජාතික පද්ධතියට අලෙවි කොට මාසික ස්ථීර ආදායමක් ලබා ගත හැක.

 

**ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා LECO ආයතනය මගින් අතිරේක විදුලිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ගෙවීම් සිදුකරන ආකාරය.

01 වන වසරේ සිට 07 වන වසර දක්වා ඒකකයට රුපියල් 22.00

07 වන වසරේ සිට 20 වන වසර දක්වා ඒකකයට රුපියල් 15.50

 

GO Solar Today

Inquire Now