සූර්ය බල සංග්‍රාමය

ශ්‍රී ලංකා ජනරජය විසින් බලශක්ති අර්බුදයට විසදුමක් ලෙස ඉදිරිපත් කරන ලද නව යෝජනාවක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වන සුර්ය බල සංග්‍රාමය ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති ක්‍ෂේත්‍රයේ නව මුහුණුවරක්ග න්නා පෙරලියක් බවට පත්වී ඇත.

වසර 2050 වන විට දිවයිනේ සමස්ත බලශක්ති නිෂ්පාදනය පුනර්ජනනීය බලශක්තිය හරහා ලබා ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය කරමින් පවතී.

ගෘහස්ත, කාර්යාලීය හෝ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි සකසා ඇති මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් බලශක්ති නිෂ්පාදනය පමණක් නොව එමගින් ස්ථීර මාසික ආදායමක්ද ලබා ගත හැකි ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් දියත් කොට ඇත.

සෙවන සඳහා පමණක් මෙතෙක් ඔබ විසින් භාවිතා කරන ලද ඔබගේ නිවසේ හෝ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ වහලය භාවිතා කරමින් සුර්ය පැනල සවි කොට එමගින් නිෂ්පාදනය වන විද්‍යුතය ඔබගේ නිවසේ සහ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ විදුලි අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට පමණක් නොව මෙම විද්‍යුතය ජාතික විදුලි පද්ධතියට ලබා දීමෙන් මාසික ආදායමක්ද ලබා ගත හැක.

සුර්ය බල සංග්‍රාමයේ ප්‍රධාන අංශ 3ක් ඇත.

01. ශුද්ධ මණුකරන ක්‍රමය

මෙය සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වශයෙන් හඳුන්වා දිය හැක. මෙමගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් නිපදවන විදුලිය ඔබ විසින්ම භාවිත කර ඔබගේ මාසික විදුලි බිල්පත දක්වා අඩු කරගැනීමේ හැකියාව ඇත.

02. ශුද්ධ ගිණුම්කරණ ක්‍රමය

මෙම ක්‍රමය මගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් නිපදවන විද්‍යුතය ඔබගේ මාසික අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩිනම්, එම අතිරික්තය පමණක් ජාතික පද්ධතියට ලබා දී ඔබ ලබා දෙන ඒකක ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව මුදල් ලබා ගත හැක.

03. නෙට් ප්ලස් ක්‍රමය.

මෙම ක්‍රමය මගින් ඔබගේ සුර්ය බල පද්ධතිය මගින් ජනනය කරන විද්‍යුතය ඔබගේ භාවිතයෙන් තොරව සම්පුර්නයෙන් ජාතික පද්ධතියට අලෙවි කොට මාසික ස්ථීර ආදායමක් ලබා ගත හැක.

**ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය හා LECO ආයතනය මගින් අතිරේක විදුලිය වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභීන් වෙත ගෙවීම් සිදුකරන ආකාරය.

01 වන වසරේ සිට 07 වන වසර දක්වා ඒකකයට රුපියල් 22.00

07 වන වසරේ සිට 20 වන වසර දක්වා ඒකකයට රුපියල් 15.50

Soorya Bala Sangramaya

The Ministry of Power and Renewable Energy has launched a new community based power generation project titled ‘Soorya Bala Sangramaya’ (Battle for Solar Energy) in collaboration with Sri Lanka Sustainable Energy Authority (SLSEA), Ceylon Electricity Board (CEB) and Lanka Electricity Company (Private) Limited (LECO) to promote the setting up of small solar power plants on the rooftops of households, religious places, hotels, commercial establishments and industries. It is expected to add 200 MW of solar electricity to the national grid by 2020 and 1000 MW by 2025 through this intervention.

Under this program, the consumers will have options to generate and use electricity in their premises. In case of electricity in excess of their requirements, they can sell the excess to the national grid or bank it for later use. According to the electricity usage the customer can select a preferred option from the following three schemes: Net Metering, Net Accounting and Micro Solar Power Producer.

01. Net Metering

The customer generates electricity using solar panels fixed on their rooftops which are connected to the grid through a net metering system. The consumer has to pay only for the net amount of electricity that was consumed. If the solar electricity production exceeds the electricity consumption of the premises, the balance amount can be carried forward to future use upto 10 years. No fee will be paid for the excess electricity produced. Existing net metering customers can switch to other schemes if they wish to. However, the accumulated electricity units prior to the signing of new agreement shall not be carried forward.

02. Net Accounting

If the electricity generation of solar rooftop system is greater than the consumption, the consumer will be paid for the excess according to the below table. If the consumption is greater than the generation, the consumer shall pay for the excess consumption according to the existing electricity tariff structure.

03. Net Plus

The total electricity generation from the solar rooftop system would be purchased by the utility. The bill for electricity consumption would be paid to the utility as usual.

The utility would pay the solar electricity producers for the excess electricity exported to the grid on following basis with effect from the date of agreement signed with the utility.

Period LKR/kWh
First 7 years 22.00
8th to 20th year 15.50

The installed capacity of the Generating Facility shall not exceed the Contract Demand of the Producer. The contract period is 20 years

NSB LECO Loan

Why choose BAM Green?

BAM Green has partnered with LECO to offer a low-interest loan scheme for LECO customers. Instalments can be paid with the electricity bill. (Not eligible for CEB consumers.) We offer the best rates in the country for solar energy systems with improved European equipment along with best warranties and after-sales services.

What is LECO ?

LECO (Lanka Electricity Company) is incorporated in 1983 for the purpose of electricity distribution in Sri Lanka. LECO’s main functions are as follows.

Provision of electricity supply to customers.

Attending customer service breakdowns, complaints and requests.

Development, operation and maintenance of safe and reliable electricity distribution network.

Revenue collection and energy loss reduction.

Why move to solar power?

 • Allowing the nation to create energy-stability islandwide.
 • Reducing the impact of global warming by lowering the emission of carbon dioxide.
 • Cutting down the spending of local currency into a foreign market, thereby reducing imports on fuel.
 • Powering small and large scale industries through solar power while creating job opportunities at the same time.

What bank will provide loans? What is the interest rate?

The loans would be provided by National Savings Bank (NSB) with a low annual interest rate of 8%.

What is the total amount granted to the LECO customers?

A loan amount of Rs. 100,000 up to Rs. 1,000,000 (one million)
would be granted for the LECO customers as per their
requirement.

What are the loan conditions?

 • Loan amount < 500,000 ? 90% paid under the loan, rest by the customer.
 • Loan amount < 1,000,000 ? 75% paid under loan, rest by the customer.
 • Loan amount > 1,000,000 ? 25% paid by customer, rest paid under loan.

What is the payback period?

The loan repayment schedule would be 5 – 7 years

Do you need Guarantors?

No need for guarantors

How to pay the instalments?

The instalments should be paid with the electricity bill.

Interested in investing in solar power?

Let’s make the starting steps. Get registered to Battle for Solar Energy (Soorya Bala Sangramaya).
Get to know more about instructions to customers and Solar PV Installation Suppliers.

ADB Loan

What is ADB ?

ADB Loans is one of the banks approved and regulated by the government of Sri Lanka on providing loans for Solar power generation systems.

Benefits of ADB Loans

 • Up to 100% of the subprojects cost for residential rooftop subprojects with a subproject cost not exceeding LKR 1.5 million.
 • Upto 80% of the subproject cost for, residential subprojects with a subproject cost exceeding LKR 1.5 million and all commercial rooftop subprojects.

Conditions of ADB Loans

 • Repayment period shall not exceed 10 years
 • There shall be no grace period for residential rooftop subprojects
 • Commercial rooftop subprojects may have a grace period not exceeding 6 months within the repayment period of 10 years
 • Sub-borrower should be the owner of the permanent residential/commercial-scale building proposed to be used to install the solar PV system